Translations

The Nits often use words or phrases from other languages than their usual English. This page will give you translations to English, sorted by language.

Dutch

I have only found one Dutch occurance, the song title De Rode Vaas translates as The Red Vase. This song is on the Long Forgotten Story CD single an on Quest. All lyrics of this song are Dutch, an English translation follows.
Here in Athens
The view still the same
The room is different than then
Fifty years Later
I think of the light
Light through a vazue and the red

I say, say

Here in the corridor of the yellow hotel
At the square
I spoke a dark woman
Stiff in her chair
But the mouth spoke of
Island, loved one, youth
I sit hear, but my heart

I say say

Pieter, pieter, look through the glass
I sea an island in a red sea
Pieter, pieter, look through the glass


Like a bird
A yellow moon falls in the sea
Here in a boat to the island
So close to Athens
Here in the water lies a woman
Feet in the water and
she still has my toes
right through her waste (middle?), the sun

I say say
look through the glass

After the work with Freek de Jonge and during the Nest theatre tour, the Nits started to play some songs with Dutch lyrics. Here is the translation for Broken Wing.
GEBROKEN VLEUGEL           BROKEN WING

de man in de lange jas        the man in the long coat
stond te wachten op de nachtboot   was waiting for the nightboat
de vrouw met de koffer, de tas    the woman with the suitcase, the bag
keek opzij en dacht:         looked sideways and thought:
'daar staat de dood'         'there stands Death'
de man in de lange jas        the man in the long coat
tilde z'n hoed op en het was     lifted his hat and it was
alsof een engel sprak         like an angel who spoke
gevallen van het hoogste dak     fallen from the highest roof
en z'n vleugel brak          and his wing broke
en z'n vleugel brak          and his wing broke

naar het noorden door het ijs     to the north through the ice
de man met de koude hand vroeg    the man with the cold hand asked
'waar eindigt deze lange reis?'    'where ends this long journey?'
de vrouw zei:             the woman said:
'aan de overkant in finland,     'at the other side in Finland,
maar waar bent u en wie bent u?'   but where are you and who are you?'
een stem uit de schaduw van de hoed: a voice from the shadow of the hat:
'ik ben een man die je maar een keer 'I'm a man you only meet once'
 ontmoet'
en z'n vleugel brak          and his wing broke
en z'n vleugel brak in twee      and his wing broke in two
net als het ijs in de bevroren zee  just like the ice in the frozen sea

fontijn van Geneve          fountain of Geneva
het station in Helsinki        the station in Helsinki
de melkweg in Amsterdam        the 'melkweg' in Amsterdam
ik was overal toen jij kwam      I was everywhere when you came
de man in de lange jas        the man in the long coat
we weten beiden hoe het was      we both know wat it was like
van stad naar stad          from city to city
het vuur gelopen           walked the fire
maar nu de vleugels gebroken     but now broken wings
en z'n vleugel brak          and his wing broke
en z'n vleugel brak          and his wing broke

en z'n vleugel brak          and his wing broke
en z'n vleugel brak in twee      and his wing broke in two
zoals het ijs in de bevroren zee   like the ice in the frozen sea

Also here are some translations from the FRITS album Dankzij de Dijken.

Dankzij de dijken
 Thanks to the dikes

Ik ben geboren
in een dal van klei
 I was born in a valley of clay
Mijn wieg stond niet ver
van een koe in de wei
 My cradle stood not far from a cow in the meadow
Waar je koren kon horen
Tot de einder kon kijken
 Where you could hear corn, could look till the horizon
Dankzij de dijken
 Thanks to the dikes

Ik voelde me veilig
ik waande me vrij
 Ik feeled safe, I fancied free
Ik dartelde lam
ik spartelde blij
 I frisked, I sprawled joyful
Het wassende water
Zou mij nooit meer bereiken
 The rising water
 Should never reach me again
Dankzij de dijken
 Thanks to the dikes

Toen kwam op een nacht
de storm en de vloed
 The on a night the storm and the flood came
Die verpulverde
dat vertrouwen voorgoed
 It pulverized the trust forever
Ondanks de belofte
Wij zullen niet wijken
 In spite of the promise 'We will not give way'
Braken de dijken
 The dikes broke

De natuur is een monster
De mens is een dwerg
 Nature is a monster
 Man is a dwarf
Een dijk blijft een dijk
Een Hollandse berg
 A dike remains a dike
 A dutch mountain
Hollandse bergen
blijken de dijken
 The dikes appear to be dutch mountains

Ik bleef heel mijn leven
 My whole life I remained
Een rasoptimist
 An (?)optimist
Een Hollandse jongen
 A dutch boy
Een stadsalpinist
 A city-mountaineer (city-alpinist)
Die zijn leven vergeefs
naar de hemel zou reiken
 Who would reach his whole life to heaven uselessly
Dankzij de dijken
 Thanks to the dikes
Dijken
 Dikes


GOD WAT BEN IK BLIJ.
 GOD HOW HAPPY I AM

Het is acht uur
 It's eight o'clock
En er is niemand op de maan
 And there's nobody on the moon
Er staat een ingewikkeld kruiwagentje
 There is a sophisticated wheelbarrow
Dat hapjes maan
In een daarvoor bestemde zak kan doen
 That can put bits of moon in an appropriate bag
Zodat hier op aarde
Na onderzoek zal blijken
 So that here on earth it will be evident after examinations
Dat hapjes maan
Uit volstrekt waardeloze materie bestaan
 That bits of moon consist of completely worthless matter

God wat ben ik eenzaam
 God how lonely I am

De maan draait om de aarde
 The moon turns around the earth
Dat heeft ook lang geduurd
Voor ze daar achter waren
 It took quite a while before they found that out
Negenhonderd jaar
Na Christus
 900 years after Christ
Want alles is gebeurd na Christus
 Because everything happened after Christ
Of er voor
 Or before

Christus ze zeggen dat ik gek ben
 Christ, they say I'm mad
Ze zeggen dat ik gek ben
 They say I'm mad

Op maandag moet ik matjes vlechten
 On monday I have to plait mats
Op dinsdag trouwens ook
 On tuesday too, by the way
Op zondag ben ik vrij
 On sunday I'm off
Dan verveel ik mij
 Than I'm bored
Net als op zaterdag
 Likewise on saturday

Een week heeft zeven dagen
 A week has 7 days
Een maand veel meer
 A month a lot more
Christus ze zeggen dat ik gek ben
 Christ, they say I'm mad
Ze zeggen dat ik gek ben
 They say I'm mad
God wat ben ik blij
 God, how happy I am

Planeten hebben manen
 Planets do have moons
Net als een paard
 Just like a horse has (*)
Ik ben een ezel
 I am a donkey (**)
Ik wou dat ik een schilder was
 I wish I were a painter
Dan verfde ik een gezicht op de maan
 Than I painted a face on the moon

Christus ze zeggen dat ik gek ben
 Christ, they say I'm mad


(*) MANEN means moons (planets) or mane (horses)
(**) EZEL means donkey (animal) or easel (painter)


DENKEN             THINKING

Bomen moeten lijden       Trees have to suffer
Bomen hebben pijn        Trees have pain
Dat komt omdat wij mensen    That's because we people
slimmer dan do bomen zijn    are smarter than the trees
Bomen zijn geen denkers     Trees are no thinkers
Ze hebben geen benul      They haven't got the foggiest idea
Dus als het tussen boom en   So when it comes to tree and human,
 mens gaat
is de boom de lul        the tree has had it.

Als bomen konden denken     If trees could think
Werd het bos een hinderlaag   the forest would become an ambush
Waarin iedereen zou sterver   In which everybody would die
die zich vertoonde met een zaag who showed up there with a saw
Als je denk o, een groen linkse If you think 'he, he's from the Green Party,
zit je ongenadig mis      your merciless wrong
Ik wil alleen maar zeggen    I would only like to say
hoe geweldig denken is     how tremendous it is to think

Ook dieren moeten lijden    Animals also have to suffer
Ook dieren hebben pijn     Animals also have pain
Dat komt omdat de slager vraagt That's because the butcher asks
'Mevrouw, wat mag het zijn ?'  'Ma'am, what would it be ?'
Katten kunnen spinnen      Cats kan purr
Honden hebben een trouwe blik  Dogs have a faithful look
Maar dieren hebben geen hersens But animals don't have brains,
dat noem je zwezerik      that's what you call meat
                 [cant translate 'zwezerik' to English...]

Als dieren konden denken    If animals could think
Werd het abatoir een front   the abattoir would become a front
En dra hingen alle slachters  where all slaughters would hang
Aan een vleeshaak door hun kont with a meathook through their bum
O denk je, een vegetarier    O, a vegetarian, you think
Maar je zit mis         But you're wrong,
Ik wil alleen maar zeggen    I would only like to say
Hoe geweldig denken is     How tremendous it is to think.

Kinderen moeten lijden     Children have to suffer
Kinderen hebben pijn      Children have pain
Omdat ze voor ze kunnen denken That's because even before they can think,
al consumentjes zijn      they are already consumers
Alles wordt ze door de strot  Everything gets pulled through their 
 geduwd             throat
Ook al hebben ze geen trek   Althrough they dont have appetite for it,
Van het sperma van hun vader  From their fathers sperm
tot Nintendo en BigMac     till Nintendo and BigMac.

Als kinderen zouden denken   If children could think
Zoals volwassenen doen     like adults do
Was euthenasie niet nodig    Euthanasia wasn't necessary,
Haalde geen ouder zijn persioen not a single parent would live till their
                 retirement

Als je denkt dat ik fatalist  If you think I'm a fatalist
 ben              
Zit je ongenadig mis      you're merciless wrong
Ik wil alleen maar zeggen    I would only like to say
Hoe geweldig denken is     How tremendous it is to think

Houtkapdemonstranten      Anti tree chop protesters (?)
Arsten zonder grenzen      Doktors without frontiers
Pacifisten geweldlozen     Pacifistics nonviolents
Zijn volgens mij geen mens   I dont think any of them are human

Ze snappen niets van mensen   They don't understand people
Ze zijn maar wat aan het doen  They're just doing something
Begrijpen niks van denken    Don't understand thinking
Heten niet zonder reden groen  Aren't called 'Green' without a reason

Mensen blijven kappen      People stay cutting down trees
Kluiven aan een varkenspoot   Gnaw a pig's trotter
Komieken maken grappen     Comedians are maing jokes
Het publiek lacht zich dood   The audience laughs themselves to death

Als je denkt dat ik moralist  If you think that I'm a moralist,
 ben
Zit je niet ver mis       You're very close to the truth
Ik wil alleen maar zeggen    I only wanted to say
hoe geweldadig denken is    How violent it is to think

Denken             Thinking
Denken             Thinking
Denken             Thinking

French

Mostly off the Omsk album.
Jardin d´HiverWinter garden
Tu ne viendras pas ce soirYou won´t come tonight
Ceci n´est pas une pipeThis is not a pipe
comme il fautproper
Soir de Paris Evening in/of Paris
Mourir avant quinze ansTo die before you´re fifteen years

German

From the Erlkönig poem:
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind
 Who rides so late through night and wind
Es ist der Vater mit seinem Kind
 It is the father with his child
Du liebest Kind, komm geh mit mir
 Darling child, come with me
More:
BahnhofTrain station
Das Mädchen im PelzThe lady (or girl) in fur
Schnecken im SpeckhemdSnails with bacon
TanzschuleDancing school

Finnish

Finnish occurs in many titles of the extra songs on the CD singles. Here they are translated:
Yksi Kaksi KolmeOne Two Three
Niin kaikki katoaaThat´s how everything vanishes
Kuu KuuMoon Moon
TorniTower
AlankomaatThe Netherlands
sinappi and ketsuppiMustard and ketchup
There is also a Finnish version of Night Owl with translation and talkover by Seppo Pietikainen. You will find it on the Long Forgotten Story CD single or the Quest album.

Turkish

Turkish occurs in the excellent song Vah Hollandah Seni Seni, which means Holland, what can I do.

Walter Schäppi sent me a German translation of the Turkish lyrics done by Gülnaz Aslan. The final stanza was added by Yusuf Demir.

Wo ich überall hingehe, merke ich, dass ich anders bin
Die Kinder können nicht mal aus dem Haus
Deine Augen sind nass und meine Seele brennt

Du (bist?) Henker geworden
Bitte Doktor, schau meine Sorgen an
Der Arbeitgeber hat kein Mitleid

Gesund sind wir gekommen und invalid geworden
Wir Ausländer wurden schlecht behandelt
Für uns ist das Leben gestorben

Doppelte Kultur ist für uns zum Problem geworden
Die Sterne der Jugend sind verlöscht
Die Schulen sind in einer (Sack)gasse

Die Löhne sind gesunken und das Leben gestorben
Die Kinder sind arbeitslos geworden
Und Betrübung ist zu den Türken gekommen

Das System ist korrupt, es gibt keine Ruhe
Die soziale Ordnung wurde total scheiße
Der Roboter kam, der Arbeiter ging.
Here is a translation to English, also done by Yusuf Demir:
Whereever I go is racism
Nobody feels free to get out of the house
I have tears in my eyes, pain inside of me

Gak medisi(?) became an executor
Dear Doctor, look after my sorrows
The employer has no mercy

We came as healthy people, now we are cripples
We (the foreigners) got always mistreated
Our life is over now

Two different cultures became a problem
The youth has lost all its hopes
The schools ended in a dead end street

The salary decreased and the standard of living as well
Everybody including our children lost their jobs
The bailiff came to our house

The system is corrupt, there is no peace anymore
The social order became totally shit
The robots came, the employee left

[Background] [Misc] [Main Index].


[www.nitsfans.org]
Jochen A. Stein, jst at nitsfans dot org
Last modified: 02-12-2003